en
VÝTVARNÉ UMĚNÍ tvorba ve veřejném prostoru

O NÁS

Základem studia na Katedře umění je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. Pedagogové na Katedře umění podporují tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru. Preferují multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Ty mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.

Studijní obor Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru, který katedra umění zaštiťuje, navazuje na současné tendence dočasných i trvalých zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat.

ateliéry

doc. Jan Stolín, M.A. MgA. Petra Vlachynská Ph.D.
Jan Stolín
Petra Vlachynská

Předmětem práce v ateliéru je především volná umělecká tvorba a inovativní náhled na tvorbu ve veřejném prostoru. Rozvíjíme schopnost zevrubného průzkumu a analýzy vztahů mezi uměním, privátním a veřejně sdílenými prostorem a všemi okolnostmi jejich vzájemného působení. Zabýváme se strategiemi a funkcí umění ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Studenti získávají poznatky o sociální, kulturní a umělecké infrastruktuře komunitních a společenských prostředí. Náš program podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru a preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií.

MgA. Jaroslav Prokeš Ph.D.
Jaroslav Prokeš

Ateliér je profilován jako platforma pro diskuse a experimenty zkoumající a hledající nové možnosti v prostorové tvorbě. Konkrétně zaměřené na expoziční, scénografickou nebo obecně chápanou tvorbu prostředí. Důvodem tohoto studia je hledat nové kvality a nabízet novátorská řešení v problematice tvorby prostředí. Řeší se zde aktuální problémy kulturní, sociologické a ekologické. Prostředí je zde chápáno nejen jakási výplň (atmosféra) prostorových hmot, ale především jako „komplex“ mnoha prvků.

STUDIUM

bakalářský studijní program

Katedra umění, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci garantuje bakalářský studijní program Výtvarné umění - Tvorba ve veřejném prostoru. Předmětem studia je tvorba ve veřejném prostoru. Studijní program poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v tvorbě ve veřejně sdíleném prostoru. Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory utvářenými občanskou společností. Studium se zabývá způsoby, postupy a metodami tvorby ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Cílem studia je poskytnout studentům (návrhářům prostředí) vysokoškolské vzdělání, obecnější rozhled a kritické myšlení v oblasti tvorby veřejného prostoru.

Studijní program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru se zabývá navrhováním na hranici a mimo hranice jednotlivých uměleckých oborů a médií. Tvorba současných vztahů mezi těmito a dalšími obory je bezprostředně spojena s koncepty a performativy veřejnosti, veřejných (občanských) aktivit a iniciativ, tedy se školenou tvorbou i neškolenou participací zaměřenou na pěstování společenského duchovního i fyzického prostoru, který je sdílen lidmi bez předdefinování jejich rozdílů. Studijní program navazuje na současné tendence zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat.

profil absolventa

Absolventi programu Výtvarné umění se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení. Absolventi tvoří ve veřejném prostoru díla (objekty instalace a prostředí) navrhovaná bez omezení klasickými a moderními uměleckými, architektonickými a urbanistickými druhy a médii. Mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také různé návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a konečně také rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.

Obecněji i cíleně vzdělávaný absolvent bude schopen v praxi propojovat různé expertní přístupy a sdílet tvůrčí procesy s profesemi často izolovanými v profesních komorách, anebo uměleckých spolcích/skupinách. Bude schopen v praxi i v teorii kriticky přehodnotit vztahy těchto profesí k veřejným zájmům a také zohlednit různá napětí mezi vědou, technikou a uměním na poli veřejně sdíleného prostoru. Absolvent bakalářského studijního programu získá titul obdobný jako na ostatních vysokých školách uměleckého směru – bakalář umění (zkratka BcA.)

magisterský studijní program

Cíle studia ve studijním programu Předmětem studia je především volná umělecká tvorba a inovativní náhled na tvorbu ve veřejném prostoru. Program Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru poskytuje především teoretické znalosti a dovednosti v umělecké tvorbě a rozvádí její možnosti a dopady na veřejný prostor. Studium akcentuje schopnost zevrubného průzkumu a analýzy vztahů mezi uměním, privátním a veřejně sdílenými prostorem a všemi okolnostmi jejich vzájemného působení. Zabývá se strategiemi a funkcí umění ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Zahrnuje poznatky o sociální, kulturní a umělecké infrastruktuře komunitních a společenských prostředí.

Program podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru a preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Tvorba ve veřejném prostoru se zabývá mapováním oblasti průniku uměleckých oborů zastoupených na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci (umění, architektura, urbanismus) formou navrhování a realizací samostatných uměleckých koncepcí a podniků v prostoru umění, společnosti a médií. Je bezprostředně spojena se školenou tvorbou a participací zaměřenou na pěstování společenského duchovního i fyzického prostoru, který je sdílen a poskytuje inspiraci svému okolí. Zachází s koncepty rozvíjející veřejné (občanské) aktivity a iniciativy.

profil absolventa

Program navržen tak, aby absolvent byl nejen prakticky i umělecky zdatnou osobností využívající kvalifikovaně nové technologie se schopností reagovat nejen na běžná zadání z oblasti umění, ale i osobností, která je schopna splnit požadavky na zadání ve vztahu k veřejnému prostoru. Absolvent je aktivním formotvorným článkem utvářejícím informační pole veřejného prostoru. Absolvent by měl být zcela samostatný talentovaný tvůrce nacházející uplatnění především v oblastech volného umění s přesahem k obecné i speciální problematice prostoru jako takového.

Program vyhovuje těm, kteří mají dovednosti ve vizuální praxi, performanci, videu, zvukovém a kreativním umění, architektuře, módě a kurátorských a kulturních oborech s ambicemi rozvíjet své dovednosti v rámci své dosavadní kariéry nebo se pohybovat v umělecké praxi na veřejnosti i sociálním prostoru. Magistr umění (umění ve veřejném prostoru) rozvíjí dialog mezi společností a veřejným prostorem. Jeho práce skýtá prostor k hlubokému zamyšlení nad tím, jak a proč fungovat v rámci umělecké a širší společenské komunity. Absolvent magisterského studijního programu získá titul určený školám uměleckého směru – magistr umění (zkratka MgA.).

přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě umění a architektury, katedry výtvarného umění - tvorba ve veřejném prostoru, je nutné splnit přijímací řízení talentové povahy. To je rozděleno do dvou dnů a skládá se jak z pohovoru a hodnocení portfolia uchazeče, tak i z praktických částí přímo na místě. Vzorové zadání a aktuální informace pro nadcházející řízení jsou níže k dispozici.

Nadcházející řížení - informace Vzorové zadání

KONTAKT

studijní oddělení

Eva Konopová

vedoucí katedry umění

doc. M.A. Jan Stolín - děkan

členové katedry

MgA. Jaroslav Prokeš Ph.D. MgA. Petra Vlachynská Ph.D.